Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

   • MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
    ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

    Nazwa i adres podmiotu publicznego
    Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim
    Numer identyfikacyjny REGON: 97799676700000

    Stan w dniu 01.01.2021 r.
    Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

    Aktualizacja: 07.03.2024 r.

     

    Dane kontaktowe:
    E-mail sekretariatu podmiotu

    sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl

    E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
    martamel@wp.pl

    Telefon kontaktowy
    683835052

    Data
    2021-03-25

    Miejscowość
    Krosno Odrzańskie

    Lokalizacja siedziby podmiotu
    Województwo WOJ. LUBUSKIE
    Powiat krośnieński
    Gmina Krosno Odrzańskie (miasto)

    Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
    dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
    [ X ] 2) wojewody

    Dział 1. Dostępność architektoniczna


    Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 2


    1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
    komunikacyjne ?
    [ X ] W części budynków tak, w części nie


    W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
    zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 1

    2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
    posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
    technicznych?
    [ X ] W części budynków tak, w części nie

    W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
    umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:1


    3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
    sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
    [ X ] NIE

    4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
    asystującego?
    [ X ] TAK

    5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
    ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
    [ X ] W części budynków tak, w części nie

    W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
    zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób: 1


    Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:
    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie tel. 68 383 5052 e-mail: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl www.zspkrosno.edu.pl
    Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z chodnika, nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiada
    wind ani podjazdów.
    Sekretariat szkoły znajduję się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody. Istnienie możliwość umówienia się
    telefonicznie lub przez e-mail, aby osoba niepełnosprawna został obsłużona na parterze budynku.
    Do budynku można wejść z psem asystującym.
    Hala sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Pocztowa, 66-600 Krosno Odrzańskie
    Wejścia do budynku posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnację (wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych).
    Na parkingu przy hali sportowej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
    Do budynku można wejść z psem asystującym.

    Dział 2. Dostępność cyfrowa


    1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
    deklarację dostępności
    Liczba stron: 2
    Liczba aplikacji: 0

    Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
    ID a11y-url www.zspkrosno.edu.pl
    ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
    ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-25
    ID a11y-url www.zspkrosnoodrzanskie.ssdip.bip.gov.pl
    ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
    ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-25

    2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
    deklaracji dostępności
    Liczba stron: 0
    Liczba aplikacji: 0

    Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 0
    Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 0

    Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Strona internetowa jest częściowo przystosowana jest dla osób
    niepełnosprawnych. Posiada jasne tło, możliwość powiększana
    czcionki oraz tryb dla osób słabowidzących.

    Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

    1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
    sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
    a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
    b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
    c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
    d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] TAK
    e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
    f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
    g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
    h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

    2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
    indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
    [ X ] NIE

    Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2

    3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
    działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
    a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
    [ X ] NIE
    b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
    [ X ] NIE
    c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
    [ X ] NIE

    4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
    szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
    [ X ] NIE

    Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

    1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
    [ X ] NIE
    2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
    tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
    [ X ] NIE
    3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
    funkcjonowania podmiotu?
    [ X ] NIE
    4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
    [ X ] NIE