• Zdalne nauczanie

    • Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim informuje, że zdalna nauka będzie realizowana poprzez platformę Microsoft Teams.

      

     Procedura zdalnego nauczania:

     Procedura_zdalnego_naucznia.pdf

      

     Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia zmian do Procedury zdalnego nauczania:

     ZARZaDZENIE_NR_24_2020_zmiana_brzmienia.pdf

    •  

      

     Szanowny Uczniu zapoznaj się z regulaminem wypożyczenie
     laptopa na czas zdalej nauki:

     Regulamin użyczenia laptopów zakupionych w ramach projektu „ Zdalna Szkoła” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

     Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  Działanie 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
      

     § 1

     Przedmiotem użyczenia są laptopy (wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci myszki) nabyte przez Powiat Krośnieński w ramach projektu „ Zdalna Szkoła” wdrażanego                       w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  Działanie 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
      

     § 2

     1. Warunkiem użyczenia jest złożenie wniosku przez rodzica/ prawnego opiekuna ucznia dyrektorowi szkoły do której uczeń uczęszcza wraz z oświadczeniem o nie posiadaniu przez ucznia własnego komputera, laptopa lub tabletu (załącznik nr 1).

     2. Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia  zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia (załącznik nr 2).

     3. Złożenie wniosku o użyczenie nie oznacza obowiązku zawarcia przez dyrektora szkoły umowy użyczenia.

     4. W razie braku możliwości użyczenia laptopa obowiązuje kolejka, wg daty przesłania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.

      

      

      

     § 3

     1. Przekazanie laptopa następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia.

     2. Strony umowy użyczenia przed wydaniem laptopa sporządzają protokół zdawczo odbiorczy (załącznik nr 3).

      

                                                                              § 4

     1. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do zwrotu użyczonego laptopa w stanie niepogorszonym bezpośrednio dyrektorowi szkoły do której uczęszcza uczeń lub osobie przez dyrektora szkoły upoważnionej.

     2. Rodzic/opiekun prawny ucznia nie ponosi odpowiedzialności za zużycie laptopa będące następstwem prawidłowego jego używania.

     3. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, utratę bądź kradzież użyczonego laptopa i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy urządzenia lub wymiany na nowe.

      

     § 5

     1. W przypadku naruszenia zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych użyczonego laptopa rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi koszt wymiany sprzętu na nowy bądź jego naprawy.

     2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu użyczonego sprzęty rodzic/opiekun prawny ucznia ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi szkoły szczególnie w sytuacji gdy urządzenie jest w okresie gwarancji.

      

     § 6

     1. Zabrania się instalowania na laptopie własnego oprogramowania, poza oprogramowaniem wymaganym dla uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     2. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu użyczenia.

     3. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z prawem działania wywołane przez użyczonego laptopa w sieci informatycznej.

      

      

      

     § 7

     Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole.

      

      

     Załącznik nr 1

      

     ………………., dnia…………

      

     Wniosek o zawarcie umowy użyczenia laptopa niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

      

     1. Wnioskodawca ……………………………………………………………………………….

     (należy podać imię i nazwisko ucznia i prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia/ pełnoletniego ucznia, klasę oraz szkołę)

      

     2. Zgłaszam wniosek o zawarcie umowy użyczenia laptopa na okres:

     a) od………………..do………………,

     b) prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość**

     3. Oświadczam, że:

     1. nie posiadam komputera, laptopa ani tabletu zdatnego do realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia,
     2. zobowiązuję się do używania wnioskowanego sprzętu wyłącznie na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych,
     3. mam świadomość odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem nieprawidłowego użytkowania urządzenia w trakcie trwania umowy użyczenia w tym jego uszkodzenia, zniszczenie czy zagubienie,
     4. zapoznałem/am* się z treścią Regulaminu użyczenia laptopów zakupionych w ramach projektu „ Zdalna Szkoła” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” i akceptuje jego postanowienia.

     …………………………………..

                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy)

      

     Zatwierdzam

     ……………………………………

     (data, pieczątka, podpis dyrektora)

      

      

      

      

     *  skreślić niepotrzebne

     ** Zaznaczyć właściwą literę a/b

      

      

      

      

     Załącznik nr 2

      

     Umowa użyczenia laptopa

      

     zawarta w dniu…………….. w……………….(należy podać miejscowość) pomiędzy: …………………………………………… (należy wskazać organ prowadzący), reprezentowaną/ym przez: ………………………………………… (imię, nazwisko i stanowisko), zwanym dalej użyczającym a ………………………………………… (należy podać imię i nazwisko rodzica niepełnoletniego ucznia), zwanym dalej biorącym do używania.

      

     § 1

     1. Użyczający zobowiązuje się nieodpłatnie użyczyć biorącemu do używania od dnia…………do dnia…………/na czas nieokreślony** laptop marki………………                        o numerze seryjnym……………….. wraz z myszką, a biorący w użyczenie wyraża zgodę na powyższe.

     2.  Łączna wartość użyczonego sprzętu wynosi………………………………zł.

     3. Wydanie sprzętu wymienionego w ust.1 wraz z instrukcją obsługi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 3 do regulaminu).

      

     § 2

      

     1.  Biorący do używania zobowiązuje się korzystać z przedmiotu użyczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom do realizacji przez…………………    (imię i nazwisko) ucznia  klasy……………w…………………………….. zajęć szkolnych                  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia             w Szkole ……………... z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych                w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     2.  Biorący do używania nie jest uprawniony do oddania przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego.

     3. Użyczający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu oraz sposobu wykorzystywania przedmiotu oddanego do użyczenia.

     4. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu użyczenia laptopów zakupionych w ramach projektu „ Zdalna Szkoła” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” i akceptuje jego postanowienia.

      

      

      

     § 3

     1.  Biorący do używania zobowiązuje się niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 3 dni roboczych, zgłosić pisemnie w sekretariacie Szkoły w ……………… wszelkie awarie przedmiotu użyczenia pod rygorem poniesienia kosztów  naprawy w wypadku utraty uprawnień gwarancyjnych i pogwarancyjnych użyczonego sprzętu.

     2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 7 dniowym wypowiedzeniem.

      

     § 4

     1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania zobowiązany jest zwrócić użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym, po uprzednim skopiowaniu na swoje potrzeby i usunięciu utworzonych przez siebie plików.

     2.  Zwrot przedmiotu użyczenia nastąpi w siedzibie użyczającego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych następujących po zakończeniu umowy.

      

     § 5

     1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy      z  dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

     2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      

      

     ………………………..                                                                     ..………………………….

     ( podpis użyczającego)                                                                                           ( podpis biorącego do używania )

      

      

      

      

     Klauzula RODO

      

     Na podstawie z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, iż :

     1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła………………………………………….,

     2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za pomocą maila: …………………………., tel. …………………..

     3. Cele przetwarzania:

     a) realizacja umowy użyczenia art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy,

     b) dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami art. 6 ust.1 lit.

     c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

     4. Odbiorcy danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa i podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów powierzenia.

     5. Czas przechowywania: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z realizacją umowy, a po ty, czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

     6. Przysługujące Pani/Panu prawa; prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej przepisami prawa, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

     7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki, 00-139 Warszawa

     8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji.

     9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

     Regulamin_uzyczenia_laptopow_zakupionych_w_ramach_projektu.pdf