• W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora:

    Maciej Piwko, e- mail: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl

    Klauzula informacyjna 

    Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

     1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych   im. Władysława Broniewskiego, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
     2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
     3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności,  z zadań i obowiązków Administratora określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innymi przepisami prawa, którym podlega, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
     4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
     5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
     6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
     7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

          -   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

    -   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

    -   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    -  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
        (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza         przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

    7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.