•  

     REKRUTACJA 2021/2022

     WAŻNE  TERMINY

     od 17 maja
     do 21 czerwca 2021 r.
      do godz. 15:00

     składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły

     od 17 maja
     do 31 maja 2021 r.

     składanie podań do klasy mundurowej – OPW

     do 14 maja 2021 r.

     Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

     od 1 do 14 czerwca 2021 r.

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

     do 17 czerwca 2021 r.

     Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

     od 25 czerwca
     do 14 lipca 2021 r.
     do godz. 15:00

     przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę – świadectwo oraz zaświadczenie
     o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     do 14 lipca 2021 r.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

     22 lipca 2021 r.

     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     od 23 do 30 lipca 2021 r.
     do godz. 15:00

     potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz umowa o pracę i oświadczenia o niekaralności nauczyciela zawodu

     02 sierpnia 2021 r.
     do godz. 14:00

     ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy przedłożyli oryginały dokumentów