• REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
     IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2022/2023

     Podstawa prawna:

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302 i 2394)
     • Zarządzenie nr 3/2022 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

      

     1. Na rok szkolny 2022/2023 szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych

      

     1. liceum ogólnokształcącego z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     KLASA AKADEMICKA           język obcy /matematyka/biologia/chemia/fizyka

     j.polski, matematyka, j.obcy, biologia

     KLASA HUMANISTYCZNA

     język polski/historia/język obcy

     j.polski, matematyka, j.obcy, historia

     KLASA MUNDUROWA       język obcy /geografia/wiedza o społeczeństwie

     j.polski, matematyka, j.obcy, geografia

     1. technikum z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

     Zawód / przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     Technik informatyk

     /matematyka /

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

     Technik rachunkowości

     /matematyka lub język obcy/

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

     Technik fotografii i multimediów

     /matematyka lub język obcy/

     j.polski, matematyka, j.obcy, plastyka

     1. branżowej szkoły I stopnia

     Zawód

     Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     Mechanik pojazdów samochodowych

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

     Klasa wielozawodowa

     /sprzedawca, murarz-tynkarz, cukiernik, piekarz, stolarz, elektryk…/

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

     1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły dokumenty:
     • Wniosek o przyjęcie do szkoły,
     • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
     • Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty,
     • 2 fotografie,
     • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do branżowej szkoły I stopnia oraz technikum).
     1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
     1. Za wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażony w procentach z:

     - języka polskiego (pomnożony przez 0,35)                    - max 35 pkt.

     - matematyki (pomnożony przez 0,35)                           - max 35 pkt.

     - języka obcego nowożytnego (pomnożony przez 0,3) - max 30 pkt.

     b)  za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt. (celujący – 18 pkt.,  bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.)

     c)  za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

     d)         Uzyskanie w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim:

     1. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
     2. Tytułu laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 7 pkt.
     3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.

     Uzyskanie w zawodach wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty:

     1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
     2. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 7 pkt.
     3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.
     4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
     5. Tytułu laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.
     6. Tytułu finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 3 pkt.
     1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych, sportowych (organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły) na szczeblu:
     1. Międzynarodowym – 4 pkt.
     2. Krajowym – 3 pkt.
     3. Wojewódzkim – 2 pkt.
     4. Powiatowym – 1 pkt.

     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia, z tym że maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

      

     4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

     5. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

     od 16 maja
     do 21 czerwca 2022 r.
      do godz. 15:00

     składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły

     od 16 maja
     do 31 maja 2022 r.

     składanie podań do klasy mundurowej – OPW

     do 13 maja 2022 r.

     Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

     od 1 do 14 czerwca 2022 r.

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

     do 17 czerwca 2022 r.

     Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

     od 24 czerwca
     do 13 lipca 2022 r.
     do godz. 15:00

     przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę – świadectwo oraz zaświadczenie
     o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     do 14 lipca 2022 r.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

     21 lipca 2022 r.

     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     od 21 do 29 lipca 2022 r.
     do godz. 15:00

     potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     01 sierpnia 2022 r.
     do godz. 14:00

     ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy przedłożyli oryginały dokumentów