• REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
     IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2024/2025

     Podstawa prawna:

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
     • Zarządzenie nr 11/2024 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025.

      

     1. Na rok szkolny 2024/2025 szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych
     1. liceum ogólnokształcącego z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     KLASA AKADEMICKA           biologia/chemia/język obcy  

     j.polski, matematyka, j.obcy, biologia

     KLASA HUMANISTYCZNA

     język polski/historia/język obcy

     j.polski, matematyka, j.obcy, historia

     1. branżowej szkoły I stopnia

     Zawód

     Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     Klasa wielozawodowa

     (mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, murarz-tynkarz, cukiernik, piekarz, stolarz, elektryk…)

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

      

     W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nauczane są następujące języki obce:

     - język angielski,

     - język niemiecki.

     Pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego od I klasy szkoły podstawowej.

     1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły dokumenty:
     • Wniosek o przyjęcie do szkoły,
     • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
     • Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty,
     • 2 fotografie,
     • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do branżowej szkoły I stopnia),
     1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
     1. Za wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażony w procentach z:

     - języka polskiego (pomnożony przez 0,35)                  - max 35 pkt.

     - matematyki (pomnożony przez 0,35)                          - max 35 pkt.

     - języka obcego nowożytnego (pomnożony przez 0,3) - max 30 pkt.

     b)  za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt. (celujący – 18 pkt.,  bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.)

     c)  za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

     d)   Uzyskanie w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim:

     1. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
     2. Tytułu laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 7 pkt.
     3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.

     Uzyskanie w zawodach wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty:

     1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
     2. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 7 pkt.
     3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.
     4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
     5. Tytułu laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.
     6. Tytułu finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 3 pkt.
     1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych, sportowych (organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły) na szczeblu:
     1. Międzynarodowym – 4 pkt.
     2. Krajowym – 3 pkt.
     3. Wojewódzkim – 2 pkt.
     4. Powiatowym – 1 pkt.

     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia, z tym że maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

      

     1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
     2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     W przypadku Branżowej Szkoły I Stopnia potwierdzeniem woli podjęcia nauki oprócz złożenia oryginalnych dokumentów jest złożenie umowy o praktyczną naukę zawodu oraz orzeczenia lekarskiego .

     1. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.
     2. Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych. O kolejności na liście decyduje suma wszystkich punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
     3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy wybrali daną klasę. W przypadku braku miejsc uwzględnia się drugi zadeklarowany wybór, w miarę wolnych miejsc w danej klasie.
     4. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
     5. Rekrutacja uzupełniająca zostanie ogłoszona w przypadku niepełnego naboru.

      

     Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

      

     Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

     od 15 maja
     do 21 czerwca 2024 r.
      do godz. 15:00

     Składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły

     od 21 czerwca
     do 05 lipca 2024 r.
     do godz. 15:00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     do 9 lipca 2024 r.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

     11 lipca 2024 r.

     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     od 12 do 16 lipca 2024 r.
     do godz. 15:00

     potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w przypadku szkoły branżowej także umowy o praktyczną naukę zawodu

     W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     17 lipca 2024 r.
     do godz. 14:00

     ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy przedłożyli oryginały dokumentów