• Deklaracja dostępności Strona internetowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim

   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim .

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
   Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
   Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
   Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

   Strona internetowa jest częściowo przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Posiada jasne tło, możliwość powiększana czcionki oraz tryb dla osób słabowidzących.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Piwko .
   • E-mail: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl
   • Telefon: 683835052

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatkrosnienski.pl 

   • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim

   "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego
   ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie tel. 68 383 5052

   e-mail: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl www.zspkrosno.edu.pl
   Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z chodnika, nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiada wind ani podjazdów.
   Sekretariat szkoły znajduję się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody. Istnienie możliwość umówienia się telefonicznie lub przez e-mail, aby osoba niepełnosprawna został obsłużona na parterze budynku.
   Do budynku można wejść z psem asystującym.
   Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

   Hala sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Pocztowa, 66-600 Krosno Odrzańskie
   Wejścia do budynku posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnację (wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych).
   Na parkingu przy hali sportowej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   Do budynku można wejść z psem asystującym.
   Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać