•  

     REKRUTACJA 2021/2022

     WAŻNE  TERMINY

     od 17 maja
     do 21 czerwca 2021 r.
      do godz. 15:00

     składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły

     od 17 maja
     do 31 maja 2021 r.

     składanie podań do klasy mundurowej – OPW

     do 14 maja 2021 r.

     Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

     07 czerwca 2021 r.

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

     Godzina 9:00 - hala sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

     Proszę o zabranie stroju sportowego.

     Egzamin będzie miał charakter sprawdzenia ogólniej predyspozycji z wychowania fizycznego.


     do 17 czerwca 2021 r.

     Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

     od 25 czerwca
     do 14 lipca 2021 r.
     do godz. 15:00

     przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę – świadectwo oraz zaświadczenie
     o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     do 14 lipca 2021 r.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

     22 lipca 2021 r.

     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     od 23 do 30 lipca 2021 r.
     do godz. 15:00

     potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz umowa o pracę i oświadczenia o niekaralności nauczyciela zawodu

     02 sierpnia 2021 r.
     do godz. 14:00

     ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy przedłożyli oryginały dokumentów