• Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

    • od 15 maja
     do 21 czerwca 2024 r.
      do godz. 15:00

     Składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły

     od 21 czerwca
     do 05 lipca 2024 r.
     do godz. 15:00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     do 9 lipca 2024 r.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

     11 lipca 2024 r.

     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     od 12 do 16 lipca 2024 r.
     do godz. 15:00

     potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w przypadku szkoły branżowej także umowy o praktyczną naukę zawodu

     W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     17 lipca 2024 r.
     do godz. 14:00

     ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy przedłożyli oryginały dokumentów