• REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

      

              Podstawa prawna:

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
     • Zarządzenie nr 4/2021 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

      

     1. Na rok szkolny 2021/2022 szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych
     1. liceum ogólnokształcącego z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     język obcy/biologia/chemia/matematyka

     j.polski, matematyka, j.obcy, biologia

     język polski/historia/język obcy

     j.polski, matematyka, j.obcy, historia

     język obcy/geografia/wiedza o społeczeństwie (mundurowa)

     j.polski, matematyka, j.obcy, geografia

     1. technikum z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

     Zawód / przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     Technik informatyk

     /matematyka /

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

     Technik rachunkowości

     /język obcy/

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

     Technik fotografii i multimediów

     /język obcy/

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

     1. branżowej szkoły I stopnia

     Zawód

     Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     Mechanik pojazdów samochodowych

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

     Klasa wielozawodowa

     /sprzedawca, murarz-tynkarz, cukiernik, piekarz, stolarz, elektryk…/

     j.polski, matematyka, j.obcy, informatyka

     1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły dokumenty:
     • Wniosek o przyjęcie do szkoły,
     • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
     • Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty,
     • 2 fotografie,
     • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do branżowej szkoły I stopnia oraz technikum).
     1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
     1. Za wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażony w procentach z:

     - języka polskiego (pomnożony przez 0,35)                                 - max 35 pkt.

     - matematyki (pomnożony przez 0,35)                                          - max 35 pkt.

     - języka obcego nowożytnego (pomnożony przez 0,3)            - max 30 pkt.

     b)  za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt. (celujący – 18 pkt.,  
           bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.)

     c)  za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

     d)           Uzyskanie w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim:

     1. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
     2. Tytułu laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 7 pkt.
     3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.

     Uzyskanie w zawodach wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty:

     1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
     2. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 7 pkt.
     3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.
     4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
     5. Tytułu laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.
     6. Tytułu finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 3 pkt.
     1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych, sportowych (organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły) na szczeblu:
     1. Międzynarodowym – 4 pkt.
     2. Krajowym – 3 pkt.
     3. Wojewódzkim – 2 pkt.
     4. Powiatowym – 1 pkt.

     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia, z tym że maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.