• REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY MUNDUROWEJ (ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
    IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

    Podstawa prawna:

    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
    • Zarządzenie nr 14/2023 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

     

    1. Na rok szkolny 2023/2024 szkoła prowadzi nabór do:

    KLASY MUNDUROWEJ – ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

    liceum ogólnokształcące z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

    Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

    język obcy /geografia/wiedza o społeczeństwie

    j.polski, matematyka, j.obcy, geografia

     

    W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nauczane są następujące języki obce:

    - język angielski,

    - język niemiecki.

    Pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego od I klasy szkoły podstawowej.

    1. Kandydaci do klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego składają następujące dokumenty:
    • Wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły – zspkrosno.edu.pl),
    • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    • Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty,
    • 2 fotografie.

    Do klasy I oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

    • Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
    • Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

     

    1. Rekrutacja przebiega zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok 2023/2024 ustalonymi przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
    2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
    1. Za wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażony w procentach z:

    - języka polskiego (pomnożony przez 0,35)  - max 35 pkt.

    - matematyki (pomnożony przez 0,35) - max 35 pkt.

    - języka obcego nowożytnego (pomnożony przez 0,3) - max 30 pkt.

    b)  za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt.

    celujący – 18 pkt., 

    bardzo dobry – 17 pkt.,

    dobry – 14 pkt.,

    dostateczny – 8 pkt.,

    dopuszczający – 2 pkt.

    c)  za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

    d)         Uzyskanie w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim:

    1. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    2. Tytułu laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 7 pkt.
    3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.

    Uzyskanie w zawodach wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty:

    1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    2. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 7 pkt.
    3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.
    4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
    5. Tytułu laureata konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 5 pkt.
    6. Tytułu finalisty konkursu tematycznego/ interdyscyplinarnego – 3 pkt.
    1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych, sportowych (organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły) na szczeblu:
    1. Międzynarodowym – 4 pkt.
    2. Krajowym – 3 pkt.
    3. Wojewódzkim – 2 pkt.
    4. Powiatowym – 1 pkt.

    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia, z tym że maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

    1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
    1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
    2. Warunki prób sprawności fizycznej określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
    3. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie będą rekrutowani.
    4. Do klasy mundurowej nie przyjmuje się kandydatów z obniżoną oceną zachowania (nieodpowiednia, naganna).
    5. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
    6. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.
    7. Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych.
    8. O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty oraz punkty za oceny (z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz geografii) i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
    9. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
    10. Rekrutacja uzupełniająca zostanie ogłoszona w przypadku niepełnego naboru.

     

     

    Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do klasy mundurowej (OPW)

     

    HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

    od 15 maja
    do 31 maja 2023 r.

    składanie podań do klasy mundurowej – OPW

    do 12 maja 2023 r.

    Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

    od 1 do 14 czerwca 2023 r.

    Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

    do 16 czerwca 2023 r.

    Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

    od 23 czerwca
    do 10 lipca 2023 r.
    do godz. 15:00

    przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę – świadectwo oraz zaświadczenie
    o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    do 11 lipca 2023 r.

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

    17 lipca 2023 r.

    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    od 17 do 20 lipca 2023 r.
    do godz. 15:00

    potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    21 lipca 2023 r.
    do godz. 14:00

    ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy przedłożyli oryginały dokumentów

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji do klasy mundurowej (OPW)

     

    Warunki przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)

     

    1. Do prób sprawności fizycznej zostaną dopuszczenia kandydaci, którzy dostarczyli (najpóźniej w dniu prób sprawności fizycznej) zgodę rodziców na udział w próbie oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza POZ.
    2. Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są w hali sportowej ZSP przy ul. Pocztowej przez komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora ZSP.
    3. Za przygotowanie, organizację i przebieg prób sprawności fizycznej odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.
    4. Kandydatów obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne.
    5. Próba sprawności fizycznej jest sprawdzianem wstępnym, przeprowadzonym w celu określenia poziomu sprawności fizycznej kandydatów do OPW w Liceum Ogólnokształcącym.
    6. Termin prób sprawności fizycznej zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły www.zspkrosno.edu.pl .
    7. Na test prób sprawności fizycznej składają się:

     

    1. Bieg na 100 m

    Punkty

    Wynik-dziewczęta

    Wynik-chłopcy

    Uwagi

    od

    do

    od

    do

     

    6

    13s i mniej

     

    12 i mniej

     

     

    5

    13,1s

    14s

    12,1s

    13s

     

    4

    14,1s

    15s

    13,1s

    14s

     

    3

    15,1s

    16s

    14,1s

    15s

     

    2

    16,1s

    17s

    15,1s

    16s

     

    1

    17,1s

    18s

    16,1s

    17s

     

    0

    18,1s i więcej

     

    17,1 i więcej

     

     

     

    1. Rzut piłką lekarską

    Punkty

    Wynik- dziewczęta 2kg

                  Wynik- chłopcy  3kg   

    Uwagi

    od

    do

    od

    do

     

    6

    5,5m i wyżej

     

    5,5m i wyżej

     

     

    5

    5,49m

    5m

    5,49m

    5m

     

    4

    4,99m

    4,50m

    4,99m

    4,50m

     

    3

    4,49m

    4m

    4,49m

    4m

     

    2

    3,99m

    3,50m

    3,99m

    3,50m

     

    1

    3,49m

    3m

    3,49m

    3m

     

    0

    2,99m i mniej

     

    2,99m i mniej

     

     

     

    1. Bieg wahadłowy

    Punkty

    Wynik- dziewczęta

    Wynik- chłopcy

    Uwagi

    od

    do

    od

    do

     

    6

    30s i mniej

     

    28s i mniej

     

     

    5

    30,1s

    32s

    28,1s

    30s

     

    4

    32,1s

    34s

    30,1s

    32s

     

    3

    34,1s

    36s

    32,1s

    34s

     

    2

    36,1s

    38s

    34,1s

    36s

     

    1

    38,1s

    40s

    36,1s

    38s

     

    0

    40s i więcej

     

    38s i więcej

     

     

     

    1. Siad z leżenia tyłem (brzuszki) na czas 30 sekund

    Punkty

    Wynik- dziewczęta

    Wynik- chłopcy

    Uwagi

    od

    do

    od

    do

     

    6

    23 i więcej

     

    26 i więcej

     

     

    5

    22

    21

    25

    24

     

    4

    20

    19

    23

    22

     

    3

    18

    17

    21

    20

     

    2

    16

    15

    19

    18

     

    1

    14

    13

    17

    16

     

    0

    12 i  mniej

     

    15 i mniej

     

     

     

    1. Wyniki prób sprawności fizycznej i uzyskaną punktację podaje się kandydatom do wiadomości.
    2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich czterech prób wynosi 24 pkt.
    3. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania, która uprawnia kandydata do dalszego postępowania wynosi 4 pkt.
    4. Z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej sporządzony zostanie protokół zbiorczy.
    5. Wzór karty wyników prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego:

     

     

    …………………………………………………………

    Imię i nazwisko kandydata

    Karta indywidualnych wyników prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego

     

    L.p.

    dyscyplina

    wynik

    punkty

    Podpis egzaminatora

    1.

    Bieg na 100 m

     

     

     

     

    2.

    Rzut piłką lekarską

     

     

     

     

    3.

    Bieg wahadłowy

     

     

     

     

    4.

    Siad z leżenia tyłem (brzuszki) w czasie 30 sekund

     

     

     


    Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji do klasy mundurowej (OPW)

     

    OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

     

    Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych* ……………………………………………………………………………………….

    Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych* …………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Telefony kontaktowe ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

     

    Wyrażam zgodę na udział syna / córki / podopiecznego* ………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                             (imię i nazwisko)

    w próbie sprawności fizycznej do Oddziału Przygotowania Wojskowego (klasa mundurowa) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim wg terminów rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

    Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego* w próbie sprawności fizycznej.

    • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz na podaniu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wł.Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
    • Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach publicystycznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.U. UE z 2016 r. Nr 119 str.1) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczo-opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017, poz. 1646 ze zm.)

     

    ………………………………………………………..                                                                     …………………………………………………………

    (miejscowość, data)                                                                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

     

     

    *niepotrzebne skreślić